Skip to main content

Enskilda terapier

KBT Terapi

Schematerapi Psykodynamiskt ACT

MindCare teamet använder sig av olika arbetsmetoder och väljer den metod som passar just dig och dina behov för att Du ska må bra igen.

KBT terapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier, där terapeuten fokuserar på ditt/dina problem och använder sig av olika redskap och verktyg för att hjälpa dig/er med en förändring.

KBT Terapi är en terapiform som fokuserar på tankar-känslor och beteenden. KBT bygger på inlärning, något som vi har lärt oss genom åren som hindrar oss vara den vi vill vara. Något som går att förändra och med hjälp av Motivation och verktyg från våra terapeuter.

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT behandling som grundades av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Terapin har fokus på barndoms erfarenheter. Schema är en metafor för vad vi har lärt in om oss själv och andra i omgivningen från vår uppväxt. Schemat är avgörande för hur vi hanterar och bemästrar olika situationer som vi hamnar i senare i livet.

Har uppväxten varit stormig och barnet inte har fått sina grundläggande behov av beskydd, omvårdnad, empati, kärlek, validering och någon som även vägleder, konfronterar, utmanar och sätter rimliga gränser tillgodosedda så använder man sig av “kamp, Flykt, Undvikande eller kompenserande strategier” för att skydda sig själv.

Det vi gör i terapin är att först medvetandegöra de känslomässiga behoven som inte har blivit tillgodosedda under uppväxten och de strategier som just Du använder dig av för att skydda dig. Därifrån hjälper terapeuten dig att hitta nya strategier och Leva som du vill och inte som Du har lärt Dig

Hur går det till med behandlingen

När Du tar kontakt med oss eller vi får en Remiss från din läkare, bokar vi Alltid ett inledande samtal för att kartlägga vad du söker för och vill uppnå med terapin. Utifrån det matchar vi behandlingen efter dina önskemål och  behandlingen påbörjas.

Oftast rekommenderar vi minst 10 samtal för att en förändring ska ske och vidmakthållas.

Du/ni kan få hjälp med följande:
  • Ångest
  • Depression
  • Tvång
  • Kris
  • Trauma / PTSD
  • Stress / utbrändhet
  • Panik
  • Fobi
  • Problem i relationer
  • Beroendeproblematik